Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jak można uniknąć odpowiedzialności z art. 299 K.s.h.?

Członek zarządu może jednak zwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że wystąpił co najmniej jeden z trzech wymienionych poniżej warunków:

1) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie otwarto restrukturyzację spółki

2) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy

3) wierzyciel nie poniósł szkody pomimo bezczynności zarządu

Odpowiedzialność rozciąga się na członków zarządu i likwidatorów pełniących swoje funkcje od momentu powstania danego zobowiązania.

Uzyskanie wyroku w trybie art. 299 K.s.h. upoważnia wierzyciela do prowadzenia egzekucji z całości majątku prywatnego danej osoby fizycznej, która pełniła funkcję zarządczą w spółce z o.o.

Analogiczna regulacja zawarta jest w art. 116 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Przesłanką zwolnienia się z odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe jest także złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości lub doprowadzenie do otwarcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Brak złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. jest także przestępstwem stypizowanym w art. 586 K.s.h.

Wreszcie stosownie do treści art. 373 Prawa upadłościowego, wobec członka zarządu spółki z o.o., który nie złożył w terminie wniosku o jej upadłość lub restrukturyzację, sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia wszelkich funkcji w spółkach handlowych.

Zatem brak wdrożenia we właściwym terminie upadłości lub restrukturyzacji spółki z o.o. rodzi dla członków jej zarządu i likwidatorów szereg bardzo negatywnych konsekwencji, w tym odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem za długi spółki, a nawet odpowiedzialność karną.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu ww. postępowań dotyczących odpowiedzialności menadżerskiej zarówno po stronie wierzycieli, jak również członków zarządu i likwidatorów.

Prawnicy Kancelarii wykorzystują w tym zakresie m.in. doświadczenie zdobyte w postępowaniach upadłościowych oraz wiedzę z zakresu księgowości istotną przy określaniu momentu zaistnienia stanu niewypłacalności. Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy z powodzeniem reprezentuje w procesach sądowych osoby pozwane w trybie art. 299 K.s.h. Postępowania tego typu stanowią największą grupę postępowań sądowych prowadzonych przez Kancelarię.