Prawo restrukturyzacyjne

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku ustawa Prawo restrukturyzacyjne umożliwia przedsiębiorcy restrukturyzację swojego zadłużenia za pośrednictwem jednego z czterech rodzajów postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

O otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego mogą wystąpić przedsiębiorcy niezależnie od formy prowadzonej działalności, tj. m.in. osoby prowadzące jednoosobową działalność z wpisem do CEIDG, komplementariusze, jak również spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

W przypadku najbardziej popularnego przyspieszonego postępowania układowego Sąd powinien rozpoznać wniosek przedsiębiorcy o restrukturyzację w ciągu 7 dni od złożenia i to bez rozprawy sądowej.

Restrukturyzacją są objęte, co do zasady, wierzytelności powstałe przed dniem wydania postanowienia przez Sąd, w tym wierzytelności z tytułu podatków, a ich spłacanie jest wstrzymane. Wierzyciele nie mogą także prowadzić egzekucji co do należności powstałych przed datą otwarcia restrukturyzacji, zaś egzekucje wszczęte wcześniej są zawieszane. Nadto, zwykle w trakcie trwania restrukturyzacji, niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu, gdzie prowadzone jest restrukturyzowane przedsiębiorstwo, jak również zabronione jest wypowiedzenie: umów bankowych (w tym umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych), umów leasingu, umów ubezpieczenia majątkowego oraz umów poręczeń, gwarancji i akredytyw.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania bieżących kosztów działalności firmy, tj. kosztów przypadających za okres po otwarciu restrukturyzacji, zaś zaległości powstałe przed dniem otwarcia restrukturyzacji co do zasady są objęte układem. Wierzyciele z takich wierzytelności głosują po kilku lub kilkunastu miesiącach nad propozycjami układowymi, które mogą przewidywać m.in.: umorzenie odsetek i części należności głównej, rozłożenie na raty, prolongatę w spłacie zobowiązań itd.

Ekonomiczny aspekt restrukturyzacji

Niezwykle istotną kwestią jest przekonanie Sądu, że restrukturyzacja ma uzasadnienie ekonomiczne. Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy zwraca szczególną uwagę na ten etap przygotowania do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, analizując powody, dla których firma stała się nierentowna. Następnie przygotowuje realny plan naprawczy, który jest istotny dla Sądu.

Pierwsze postępowanie restrukturyzacyjne Kancelaria przeprowadziła w latach 2017 i 2018. Sąd Rejonowy w Rzeszowie najpierw uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i otworzył postępowanie układowe wobec wspólników spółki cywilnej, a następnie w ramach tego postępowania Zgromadzenie Wierzycieli przegłosowało propozycje układowe przewidujące daleko idącą redukcję zobowiązań prywatnoprawnych oraz rozłożenie na raty wszystkich zobowiązań.

W kolejnym etapie Kancelaria przygotowała wnioski o otwarcie postępowania układowego oraz przyspieszonego postępowania układowego, które zostały pozytywnie rozpoznane przez Sądy restrukturyzacyjne w Warszawie oraz w Białymstoku. Kancelaria reprezentowała także wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy analizuje każdy przypadek pod kątem ekonomicznym i prawnym, przygotowuje prawidłowy wniosek o restrukturyzację i oferuje pomoc prawną na każdym etapie tego procesu, również w czasie negocjacji z wierzycielami.

Największe korzyści dla przedsiębiorcy z restrukturyzacji:

  • brak odpowiedzialności karnej za brak wniosku o upadłość przedsiębiorstwa w ustawowym terminie,
  • wszelkie dotychczasowe umowy (najmu, leasingu itp.) nie mogą zostać rozwiązane pod warunkiem regulowania bieżących opłat,
  • przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać tylko aktualne zobowiązania finansowe,
  • możliwość doprowadzenia do sytuacji, w której firma jest znów rentowna.

Artykuły z tej specjalizacji

Artykuły z tej specjalizacji

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej
Artykuły z tej specjalizacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej