Upadłość konsumencka 


Kto może skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej? 


Z oddłużenia w ramach procedury upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym także osoby, które wyrejestrowały działalność gospodarczą z CEIDG oraz posiadają zaległości z tytułu jej prowadzenia.

Co istotne w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Oznacza to, iż brak majątku dłużnika nie stanowi przeszkody do ogłoszenia jego upadłości, jako konsumenta.

Kancelaria ma 100% skuteczności w stanie prawnym obowiązującym do dnia 24 marca 2020 roku, to znaczy wszystkie wnioski przygotowane oraz złożone dotychczas przez Kancelarię zostały uwzględnione przez Sądy upadłościowe m.in. w Warszawie oraz Krakowie.

W stanie prawnym obowiązującym od 24 marca 2020 roku uzyskanie samego orzeczenia o upadłości konsumenckiej będzie stosunkowo proste, niemniej jednak kluczowe dla upadłego decyzje będą zapadać na końcowym etapie postępowania. Wtedy to Sąd ustala tak zwany „plan spłaty”, czyli określa jaką część zobowiązań dłużnik będzie musiał zaspokoić po to, by uzyskać całkowite oddłużenie. 

Jak procedura upadłości wygląda w praktyce? 

Co do zasady plan spłaty jest ustalany na okres do 36 miesięcy, niemniej jednak w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli jest ustalany na okres od 36 do 84 miesięcy. Istnieje także ryzyko, iż Sąd postanowi o odmowie ustalenia planu spłaty, jeżeli uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. 

Dlatego też istotna jest właściwa argumentacja na tym etapie postępowania, po to by postępowanie upadłościowe nie zakończyło się w sposób niekorzystny dla dłużnika, to jest bez jego oddłużenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może także orzec o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalaniu planu spłaty.

Biorąc pod uwagę treść nowych regulacji prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej, zasadnym jest zatem korzystanie w zakresie tego postępowania przez dłużników z profesjonalnej pomocy prawnej.

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka daje możliwość nowego otwarcia osobom, których zobowiązania finansowe uniemożliwiają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Procedura ta funkcjonuje z powodzeniem w wielu krajach, często wyprowadzając ludzi z poważnych problemów finansowych i osobistych.