Upadłości przedsiębiorców


Polskie prawo nakłada na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo stanie się niewypłacalne. Partnerzy Zarządzający w Kancelarii specjalizują się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw również w zakresie prawa upadłościowego. 

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy ma na swoim koncie 100% uwzględnionych wniosków o upadłość przedsiębiorców. 

Kiedy przedsiębiorca powinien rozważyć upadłość?


Ustawa Prawo upadłościowe stanowi, iż przedsiębiorca stał się niewypłacalny w sytuacji, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wprowadza również domniemanie, iż o niewypłacalności możemy mówić w chwili, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

Oznacza to, że niewypłacalnym jest przedsiębiorca, który posiada co najmniej dwa nieuregulowane zobowiązania, a termin płatności został przekroczony o 3 miesiące. 

Przy czym nieistotny jest rodzaj tych zobowiązań — mogą to być należność z tytułu składek wobec ZUS, należności podatkowe, należności z tytułu faktur etc. Nadto, w przypadku spółek, są one niewypłacalne także wtedy, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Dlaczego we wniosku o upadłość przedsiębiorstwa ważny jest czas?

Przedsiębiorca powinien zatem na bieżąco analizować stan swojego zadłużenia, w tym ewentualny stan przekroczenia terminów płatności, i w przypadku stwierdzenia, iż zachodzą przesłanki niewypłacalności, złożyć w terminie 30 dni wniosek o ogłoszenie upadłości. 

Brak zgłoszenia takiego wniosku w terminie rodzi szereg negatywnych skutków, w tym:

- w przypadku spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych — odpowiedzialność członków zarządów majątkiem prywatnym za zobowiązania takich spółek (art. 299 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego), odpowiedzialność karną członków zarządu z zagrożeniem karą pozbawienia wolności do roku (art. 586 Kodeksu spółek handlowych),

- możliwość orzeczenia na okres od roku do lat 10 zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakazu pełnienia funkcji w podmiotach gospodarczych (art. 373 Prawa upadłościowego),

- wydłużenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy, co do którego Sąd uzna, iż pomimo zaistnienia przesłanek niewypłacalności nie złożył on wniosku o upadłość przedsiębiorstwa, lecz prowadził dalej działalność, przez co umyślnie zwiększył stopień swojego zadłużenia.

Ważna kwestia 

Co ważne, pomimo zaistnienia przesłanek niewypłacalności i złożenia prawidłowego wniosku, możliwe jest, iż Sąd nie ogłosi upadłości przedsiębiorcy i nie powoła Syndyka, a to w sytuacji, gdy majątek przedsiębiorstwa nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Nawet jednak w takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość, gdyż prawo nakłada obowiązek zgłoszenia wniosku w terminie 30 dni, niezależnie od faktu, czy firmę „stać” na upadłość czy też nie. 

Dlatego tak istotne jest, aby wniosek był kompletny i prawidłowy formalnie, gdyż tylko w tym przypadku spełni swoje zadanie.

Nasza oferta w przedmiocie upadłości przedsiębiorców

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w zakresie skutecznego przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie: spółek z o.o., spółek komandytowo — akcyjnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych z wpisem do CEIDG. Kancelaria reprezentuje także swoich Klientów na etapach postępowania po ogłoszeniu upadłości, w tym w ramach kontaktów z Syndykiem masy upadłości, przed Sądem upadłościowym oraz Sędzią — Komisarzem.

Kancelaria świadczy także usługi polegające na składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika w imieniu wierzyciela posiadającego bezsporną wierzytelność, jak również na przygotowywaniu zgłoszeń wierzycieli do listy wierzytelności.